ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-7-1939

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ: Εάν ο κ. Χίτλερ επωφελούμενος της ιαπωνικής ενεργείας κατά των εν Κίνα αγγλικών εκχωρήσεων ήθελε προβή εις νέαν ενέργειαν η κατάστασις θα απέβαινε τω όντι επισφαλής. Διά την Αγγλίαν όμως υφίσταται περαιτέρω και ο κίνδυνος απωλείας του Χονγκόνγκ προς εγκατάλειψιν του οποίου διετυπώθη ήδη η αξίωσις υπό της ιαπωνικής εφημερίδος «Κόκουμιν Σίμπουν». […] Το οχυρόν βρεταννικόν Χονγκόνγκ, διά της εισβολής των Ιαπώνων εις την νότιον Κίναν περιβάλλεται από ξηράς υπό περιοχών τας οποίας κατέχει η Ιαπωνία. [φωτ. Βρετανοί στρατιώτες στα σύνορα του Χονγκ Κονγκ].

ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΙ: Αι τελευταίαι βελγικαί εκλογαί έφεραν εις την Βουλήν μερικούς τύπους που θα μείνουν αξιομνημόνευτοι εις τα κοινοβουλευτικά χρονικά. [Ενας εξ αυτών] ονομάζεται Φρενσέν, τρέφει μακράν γενειάδα και πριν γίνη βουλευτής έκαμε «θελήματα». […] Εις τας λαϊκάς ιδίως συνοικίας της Αμβέρσης συνεκέντρωνε πολλούς ακροατάς, οι οποίοι διασκέδαζαν αρκετά με τας περιέργους θεωρίας του.

NYXTEΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Την προσεχή Κυριακή θα αρχίσουν εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού οι νυκτερινοί ποδοσφαιρικοί αγώνες, των οποίων αι εισπράξεις θα διατεθούν διά την στολήν του φαλαγγίτου.