80 χρoνια πριν… 18-7-1939

47" χρόνος ανάγνωσης

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: Το εν Λονδίνω Εθνικόν Ινστιτούτον Βιομηχανικής Ψυχολογίας, κατόπιν μακράς ερεύνης απεφάνθη ότι υπάρχει στενή σχέσις μεταξύ μουσικής και αποδόσεως της εργασίας. […] η μουσική ημπόδιζε τους εργάτας να συζητούν μεταξύ των και επετάχυνε ούτω τον ρυθμόν της εργασίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ: Ο αρχηγός των Αγγλων φασιστών κ. Οσβαλντ Μόσλεϋ, ομιλών χθες ενώπιον 25 χιλιάδων ακροατών, εξέθεσε πρόγραμμα ειρήνης […]. Η Αγγλία πρέπει να είπη εις την Γερμανίαν ότι δεν έχει συμφέροντα εν τη Ανατολική Ευρώπη και ότι δεν έχει κυκλωτικά σχέδια. Κατόπιν τούτου η Αγγλία και η Γερμανία θα δυνηθούν να συζητήσουν ήρεμα τας διαφοράς των. Ως τρίτον σημείον υπέδειξεν ο κ. Μόσλεϋ την επιστροφήν των γερμανικών αποικιών εις το Ράιχ.

ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο κ. Χίτλερ είπε […] ότι το ζήτημα της ελευθέρας πόλεως θα διεκανονίζετο μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας εάν δεν είχε μεσολαβήσει εξωτερική ανάμιξις. Συνεχίζονται αι στρατιωτικαί προπαρασκευαί εν Ντάντσιγκ και η κατασκευή οχυρωματικών έργων, ενώ αφ’ ετέρου εσταμάτησεν η μεταφορά όπλων εντός της ελευθέρας πόλεως.