ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-7-1939

ΧΙΤΛΕΡ… ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Ο αρχηγός του γερμανικού Τύπου κ. Otto Dietrich […] είχε την καλωσύνην […] να μου εξηγήση την βαθυτέραν έννοιαν και σημασίαν της πνευματικής και καλλιτεχνικής επαναστάσεως του εθνικοσοσιαλισμού. […] «Απλούστατα, απεκαλύψαμεν τους απατεώνας της πνευματικής και της καλλιτεχνικής ζωής και παρεδώσαμεν εις την αληθή προσωπικότητα την πρέπουσαν θέσιν ανάμεσα εις την ζωήν του έθνους. Αυτό είναι η αλήθεια. Διότι, άλλως, πώς θα ήτο δυνατόν μία καλλιτεχνική φύσις, όπως ο Φύρερ, να πραγματοποιήση την εθνικήν κοινότητα εάν ήτο εχθρός της προσωπικότητος; Οχι! Μία προσωπικότης ανέλαβε και επραγματοποίησε την λαϊκήν κοινότητα, ίνα εκ ταύτης αναπηδήσουν αι μεγάλαι διάνοιαι».

ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Ο εν Βερολίνω ανταποκριτής της «Ζουρνάλ» μεταδίδει ότι αι στρατιωτικαί προετοιμασίαι συνεχίζονται άνευ διακοπής εις το Ντάντσιγκ. Δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν, προσθέτει, ότι αύται θα φθάσουν εις το κατακόρυφον την 15ην Αυγούστου.

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ: Εις το άνω και το κάτω διάζωμα τοποθετούνται κατά διαστήματα πλείστοι κρουνοί με λουτήρας. Διά του τρόπου τούτου από της 4ης Αυγούστου και εφεξής θα υπάρχη εις το Στάδιον άφθονον πόσιμον ύδωρ διά το κοινόν.