ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-7-1939

ΑΓΓΛΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Ο στρατηγός Αϊρονσάιντ γενικός επιθεωρητής του αγγλικού στρατού θα αναχωρήση συντόμως εις Μόσχαν όπως μετάσχη της αγγλο-γαλλο-σοβιετικής στρατιωτικής Διασκέψεως. Οι ίδιοι κύκλοι εξέφραζαν την αισιοδοξίαν των εν σχέσει προς την έκβασιν των συνομιλιών της Μόσχας παρά τας πλήρεις επιφυλάξεως δηλώσεις του κ. Τσάμπερλαιν εις την Βουλήν των Κοινοτήτων. Οι ενταύθα αφ’ ετέρου σοβιετικοί κύκλοι εξέφραζαν την γνώμην ότι η κυρία δυσχέρεια η σχετική προς τον όρον «έμμεσος επίθεσις» θα διακανονισθή ταχέως λόγω της αμοιβαίας επιθυμίας προς επίτευξιν συμφωνίας και ταχείας ενάρξεως των τεχνικών στρατιωτικών συνομιλιών διά την εφαρμογήν των πολιτικών συμφωνιών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: […] Ετελέσθησαν εις το επί των οδών Πατησίων και Στουρνάρα μέγαρον της Γενικής Ασφαλείας τα εγκαίνια του Εγκληματολογικού Μουσείου. […] Υπάρχει το κομμουνιστικόν αρχείον του Κομμουνιστικού Κόμματος, το αρχείον του «Ριζοσπάστη», πιεστήρια και πολύγραφοι διά την εκτύπωσιν κομμουνιστικών προκηρύξεων, εικόνες από την αντιχριστιανικήν προπαγάνδαν των κομμουνιστών, τα όπλα που εχρησιμοποίουν εις τας μετά της αστυνομίας συρράξεις. Το πλέον ενδιαφέρον έγγραφον της αιθούσης είναι το πρωτότυπον του περιφήμου συμφωνητικού Σοφούλη-Σκλάβαινα.