ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28-7-1939

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: […] Κατά τας πληροφορίας του γερμανικού πρακτορείου, ανεκοινώθη επισήμως εν Λονδίνω η προσεχής αναχώρησις στρατιωτικής αποστολής εις Μόσχαν. Παρά την ως άνω αοριστίαν όμως είναι βέβαιον ότι τόσον η αγγλική όσον και η γαλλική Κυβέρνησις ώρισαν ήδη τους αξιωματικούς εκείνους οι οποίοι θα αναχωρήσουν διά την Μόσχαν προς έναρξιν συνομιλιών μεταξύ των επιτελείων των τριών χωρών. Η αγγλική στρατιωτική αποστολή θα τεθή υπό τον στρατάρχην σερ Φίλιπ Τσέτγουντ [φωτ.] […]. Της γαλλικής αποστολής εξ άλλου βεβαιούται ότι θα ηγηθή ο στρατηγός Ντουμένκ […].

ΣΥΒΑΡΙΤΙΣΜΟΣ: Οι κάτοικοι της νορβηγικής πρωτεύουσας, όσοι έχουν τηλέφωνον, εδέχθησαν με ικανοποίησιν ένα νεωτερισμόν τον οποίον εισήγαγεν η τηλεφωνική υπηρεσία του Οσλο. Διά να μη ταράσση την ησυχίαν των ο οξύς και εκνευριστικός κωδωνισμός του τηλεφώνου αν τυχόν κατά την ώραν του ύπνου τους καλέση κανείς, απεφασίσθη να αντικατασταθούν οι κώδωνες των τηλεφωνικών συσκευών με άλλους, οι οποίοι παράγουν γλυκύτερον και μη εκνευριστικόν ήχον, τον οποίον θα ημπορή ν’ ακούη ο κοιμώμενος, εκτός εάν κοιμάται βαθειά.

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ»: Αγγέλλεται εκ Ντάντσιγκ ότι ο ηγέτης του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος Φόρστερ εδήλωσεν ότι η ελευθέρα πόλις ταχέως θα επανέλθη εις την γερμανικήν ολότητα. Προσέθεσεν ότι το ίδιον θα συμβή με όλην την περιοχήν της ελευθέρας πόλεως. Εν τω μεταξύ κατά πληροφορίας του Ρώυτερ αι διάφοροι οργανώσεις της αμύνης του Ντάντσιγκ υπήχθησαν εις την στρατιωτικήν διοίκησιν της Ανατολικής Πρωσσίας η οποία ως τμήμα του στρατού του Ράιχ θα κάμη την πρώτην αυτής δημοσίαν εμφάνισιν κατά την μεγάλην παρέλασιν η οποία θα γίνη τα τέλη Αυγούστου.