ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-8-1939

ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ: Η γαλλική και αγγλική στρατιωτική αποστολή ανεχώρησαν το απόγευμα διά του ειδικώς ναυλωθέντος ατμοπλοίου «Σίτυ οφ Εξέτερ», το οποίο θα μεταφέρη αυτάς κατ’ ευθείαν εις Λένινγκραδ, οπόθεν θέλουν κατευθυνθή σιδηροδρομικώς εις Μόσχαν προς συνομιλίαν μετά της σοβιετικής αποστολής, ης ηγείται ο στρατάρχης Βοροσίλωφ. Αι διεξαχθησόμεναι συνομιλίαι εκανονίσθη να θεωρηθούν ως μέρος προκαταρκτικών συνεννοήσεων προς σύναψιν τριμερούς συμφώνου μεταξύ γαλλικής, ρωσσικής και βρεταννικής κυβερνήσεως προς ενίσχυσιν της ευρωπαϊκής ασφαλείας.

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: […] Μεταβολαί εν τη Κυβερνήσει θα γίνουν ασφαλώς εις το προσεχές μέλλον. Τονίζεται ταυτοχρόνως ότι ο ανασχηματισμός της Κυβερνήσεως δεν θα έχη τη σπουδαιότητα την οποίαν ιδία ξέναι τινές εφημερίδες αποδιδούν εις αυτόν. Αι κυριώτεραι θέσεις της Κυβερνήσεως, ως λ.χ. αι των υπουργείων των Εσωτερικών και των Εξωτερικών, δε θα θιγούν, ο δε στρατηγός Φράνκο θα εξακολουθήση να είναι επί κεφαλής της Κυβερνήσεως. Οι εν Μπούργκος πολιτικοί κύκλοι αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις την αναδιοργάνωσιν της Φάλαγγος.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ: Δώδεκα διετείς καθαρόαιμοι, εκ των οποίων 7 ελληνικοί και 5 γαλλικής προελεύσεως, θα διεκδικήσουν το εξ 100.000 δρχ. έπαθλον της 4ης Αυγούστου.