ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-8-1939

80-chronia-prin-amp-8230-8-8-1939-2332003

ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Τα αντιαεροπορικά γυμνάσια του έτους τούτου είναι τα μεγαλύτερα των όσων εγένοντο μέχρι τούδε εν Αγγλία. Θα μετάσχουν τούτων περισσότερα των χιλίων τριακοσίων αεροπλάνα, χρησιμοποιουμένων επίσης πλείστων αντιαεροπορικών τηλεβόλων, προβολέων και αεροστάτων φραγμού. Εις τα γυμνάσια θα λάβουν άμεσον μέρος 60.000 άτομα. […] Εγίνοντο διαρκώς δοκιμαστικαί πτήσεις διά τα μεγάλα ταύτα γυμνάσια εις πλείστα δε μέρη τα πλήθη των εκδρομέων παρηκολούθησαν εξαιρετικώς ενδιαφερούσας ακροβατικάς πτήσεις αεροπλάνων [φωτ.].

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: […] Ο Αλφόνσος 13ος ηρνήθη δι’ εαυτόν και διά τον υιόν του τον δον Χουάν τον προσφερθέντα και πάλιν παλαιόν του Θρόνον. […] Κατόπιν των ούτω δημιουργηθεισών ανυπερβλήτων δυσχερειών διά την πραγματοποίησιν της παλινορθώσεως, ο στρατηγός Φράνκο εξέδωκε διάταγμα, διά του οποίου ωνόμασεν εαυτόν ανώτατον αρχηγόν του Κράτους ενώπιον του Θεού και της Ιστορίας.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο υφυπουργός της Εργασίας κ. Δημητράτος, συνοδευόμενος υπό του διευθυντού των κλαδικών ταμειών κ. Μακρή κατήλθε χθες εις τον Πειραιά και ενήργησεν αιφνιδιαστικόν έλεγχον εις τας διοικητικάς και υγειονομικάς υπηρεσίας του Ταμείου ασφαλίσεως καπνεργατών, επικουρικής ασφαλίσεως εργατών μετάλλου και ταμείου ασφαλίσεως λιμενεργατών.