ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-8-1939

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Ο [Ιταλός] Βασιλεύς επεθεώρησε τα στρατεύματα τα επανελθόντα εκ των γυμνασίων και τα οποία πρόκειται να λάβουν αύριον μέρος εις την μεγαλειώδη στρατιωτικήν παρέλασιν εντός της πόλεως. […] Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι χαρακτηρίζουν την παρουσίαν του κ. Μουσσολίνι εις την ιταλικήν πρωτεύουσαν ως πολύ κανονική και ως μη έχουσαν καμμίαν σχέσιν με διαδόσεις τινάς, αι οποίαι απέδωσαν την απουσίαν του Ιταλού πρωθυπουργού εκ της τελευταίας φάσεως των γυμνασίων εις δήθεν επιδείνωσιν της διεθνούς καταστάσεως και εις σοβαράς ανησυχίας, τας οποίας δήθεν προκαλεί παρά τη ιταλική Κυβερνήσει το πρόβλημα του Ντάντσιγκ.

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ: Εις τελευταίον τεύχος αμερικανικού περιοδικού αναφέρεται ένα άγνωστον ανέκδοτον από την ζωήν του Μαρκ Τουαίν. Ο διάσημος Αμερικανός ευθυμογράφος υπήρξεν ο πρώτος συγγραφεύς που εχρησιμοποίησε γραφομηχανήν διά την αντιγραφήν των έργων του. Την είχεν αγοράσει τω 1874.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ: Δι΄ υπουργικής αποφάσεως ανεστάλη από χθες η αγορανομική διάταξις περί υποχρεωτικής παρασκευής γεωμήλων εις τα εστιατόρια, καθότι ήρθησαν οι λόγοι οίτινες επέβαλλον την περαιτέρω διατήρησιν του μέτρου.