ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-8-1939

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΑΝΚΟ: Την 20ήν ώραν της σήμερον τα μέλη της νέας ισπανικής Κυβερνήσεως έδωσαν τον νενομισμένον όρκον εις το πρωθυπουργικόν μέγαρον ενώπιον του Φράνκο. Ολα τα κύρια άρθρα των ισπανικών εφημερίδων […] τονίζουν ότι αν η δικτατορία του Πρίμο ντε Ριβέρα απέτυχε, τούτο οφείλεται εις το ότι εστερείτο λαϊκής βάσεως. Ο Καουντίλλιο αντιθέτως, γράφουν, θα επιτύχη διότι αντελήφθη το σφάλμα του προκατόχου του και έδωσεν εις τον στρατόν και το έθνος την λαϊκήν βάσιν την οποίαν εστερούντο [φωτ.].

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Αι συνομιλίαι μεταξύ του Γερμανού υπουργού των Εξωτερικών κ. Ρίμπεντροπ και του Ιταλού συναδέλφου του κόμητος Τσιάνο εις το Σάλτσμπουργκ παρηκολουθήθησαν μετά ζωηροτάτου ενδιαφέροντος […]. Η αναθεώρησις των συνθηκών της ειρήνης, αι οποίαι αφορούν το εδαφικόν καθεστώς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα αποτελέσουν εν των θεμάτων των συνομιλιών […].

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄: Η λεωφόρος αύτη είναι το μεγαλύτερον οδοποιητικόν έργον του Πειραιώς, το οποίον θα συντελέση τα μέγιστα εις την εξέλιξιν της πόλεως διά της συνδέσεως διά μιας μεγάλης αρτηρίας της φαληρικής ακτής με την πόλιν του Πειραιώς.