ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-8-1939

ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ: Εις την Βουλήν των Λόρδων ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου Στάνχωπ προέβη εις σοβαρωτάτας ανακοινώσεις διά την εφεύρεσιν μυστικής συσκευής ανακαλύψεως της θέσεως των υποβρυχίων, εφεύρεσιν την οποίαν ουδεμία άλλη χώρα –ως ετόνισε– διαθέτει. Το Ναυαρχείον και η Κυβέρνησις, συνέχισεν ο κόμης Στάνχωπ, θα επεθύμουν πολύ να επιτύχουν μίαν μετά των άλλων Δυνάμεων συμφωνίαν διά την μη χρησιμοποίησιν υποβρυχίων εν καιρώ πολέμου, δυστυχώς όμως το τοιούτο δεν φαίνεται πιθανόν. Διά της συσκευής όμως αυτής, διά την οποίαν δεν θα είπω περισσότερα, αι ναυτικαί αρχαί έχουν την γνώμην ότι είναι δυνατόν να καταδιώξουν και να ανεύρουν ασφαλώς το εχθρικόν υποβρύχιον.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ: […] Το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον εν τη προσπαθεία του όπως διαδόση τας αρχάς της οικονομίας και αποταμιεύσεως μεταξύ των νέων, οι οποίοι παρέχουν το προσφορώτερον έδαφος προς καλλιέργειαν αποταμιευτικής συνειδήσεως ικανής να κατευθύνη την περαοτέρω οικονομικήν εξέλιξιν των πολιτών, κατήρτισε κανονισμόν της σχολικής αποταμιεύσεως διά της εφαρμογής του οποίου επιδιώκεται η συστηματική άσκησις των μαθητών εις την συνήθειαν της οικονομίας και της αποταμιεύσεως.