ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18-8-1939

80-chronia-prin-stin-k-18-8-1939-2333305

«ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙΡΟΣ»: Αι ιταλικαί εφημερίδες […] συνιστούν εις την Πολωνίαν να ενδώση εις τας δικαίας αξιώσεις του Ράιχ, τας οποίας εμπνέει η αντίληψις περί της τιμής του γερμανικού έθνους, μη δυναμένου να βλέπη απαθώς τον πόθον του γερμανικού πληθυσμού του Ντάντσιγκ. Ο κ. Ανσάλντο, διευθυντής του «Τηλεγράφου», οργάνου της οικογενείας Τσιάνο, ο οποίος παρηκολούθησε τας συνομιλίας του Μπερχτεσγκάντεν, βεβαιοί ότι διά ν’ αποφευχθή η παγκόσμιος καταστροφή «δεν απομένει πλέον παρά 5 λεπτών καιρός…». Διότι, προσθέτει, δεν πρόκειται πλέον περί του Ντάντσιγκ, αλλά περί του όλου κυκλωτικού συστήματος το οποίον ο Αξων είναι υποχρεωμένος να διασπάσει [φωτ. Γερμανοπολωνικά σύνορα].

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Και το μεν φορτηγόν «Φωτεινή Καρρά» είχε το ατύχημα να βυθισθή εις τας εξωτικάς θαλάσσας των Κοραλλίων νήσων, εις τας οποίας υπερήφανος […] κυματίζει η ελληνική ναυτική σημαία. Αλλ’ οι ναυτικοί όλου του κόσμου είχον το ευτύχημα να πληροφορηθούν από το ελληνικόν πάθημα την ύπαρξιν δύο αγνώστων εις τους χάρτας, υφάλων και μιας νησίδος. Αι άγνωστοι αυταί ύφαλοι προεκάλεσαν την καταστροφήν του πλοίου, η δε νησίς ευρέθη και εχρησίμευσεν ως σανίς σωτηρίας. Ευτυχώς το πλήρωμα της «Φωτεινής» εσώθη διά να αφηγηθή την περιπέτειάν του και διά να υποδείξη την θέσιν των υφάλων και των νησίδων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: Απεφασίσθη υπό της αγγλικής κυβερνήσεως η κατάρτισις ενός εθνικού μητρώου εις το οποίον θα εγγραφούν όλοι οι Αγγλοι πολίται. Κάθε άτομον διαμένον εις την Μεγάλην Βρεττανίαν θα εφοδιασθή με δελτίον ταυτότητος, το οποίον θα οφείλη να έχει πάντοτε μαζί του και να επιδεικνύη εις πάσαν ζήτησιν των αρμοδίων αρχών.