ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25-8-1939

ΣΥΜΦΩΝΟ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ – ΜΟΛΟΤΟΦ: Χθες, υπεγράφη εις την Μόσχαν το γερμανορρωσσικόν σύμφωνον μη επιθέσεως. Εκ μέρους της Γερμανίας υπέγραψεν ο υπουργός των Εξωτερικών του Ράιχ Ιωακείμ φον Ρίμπεντροπ και εκ μέρους της Σοβιετικής Ρωσσίας ο επί των Εξωτερικών επίτροπος Βιατισλάβ Μολότωφ. Η υπογραφή εγένετο εις το Κρεμλίνον, παρίστατο δε και ο Ιωσήφ Στάλιν. […] «Κατά το παρελθόν η Γερμανία και η Ρωσσία ήσαν πάντοτε ασθενείς οσάκις ήσαν εχθραί και πάντοτε υγιείς οσάκις ήσαν φίλαι. Η χθεσινή ημέρα θα έκρινεν αποφασιστικώς περί της τύχης των δύο εθνών. Ο Φύρερ και ο Στάλιν απεφάνθησαν υπέρ της φιλίας. Το σύμφωνον […] αποτελεί στερεάν και ακλόνητον βάσιν επί της οποίας τα δύο Εθνη θα οικοδομήσουν συνεργαζόμενα στενώς. Η παρούσα στιγμή είναι ίσως μια από τας σημαντικωτέρας εις την ιστορίαν των δύο Εθνών. Είχε γίνει μία προσπάθεια κυκλώσεως της Γερμανίας και της Ρωσσίας και από την κύκλωσιν αυτήν γεννάται σήμερον η αμοιβαία γερμανορρωσσική κατανόησις».

ΕΚΚΛΗΣΗ: Τηλεγράφημα εκ Βασιγκτώνος ανήγγειλεν ότι ο Πρόεδρος Ρούσβελτ διεβίβασεν εις τον εν Ρώμη πρεσβευτήν των Ηνωμένων Πολιτειών έκκλησίν του προς τον Βασιλέα της Ιταλίας, όπως ασκήση την επιρροήν του διά την διατήρησιν της ειρήνης.

ΥΑΛΙΝΑ ΒΙΒΛΙΑ: Εις την προσεχή έκθεσιν της Λειψίας οι επισκέπται θα εύρουν την ευκαιρίαν να θαυμάσουν έναν εκδοτικόν νεωτερισμόν: υάλινα βιβλία. Πρόκειται περί τόμων, των οποίων αι σελίδες αποτελούνται από διαφανή φύλλα ευκάμπτου και αθραύστου υάλου. […] Ούτω, π.χ., εις ένα βιβλίον ανατομικής ημπορούν να εικονισθούν εις αλλεπάλληλα υάλινα φύλλα τα διάφορα τμήματα του οφθαλμού εις τρόπον ώστς να δίδεται μία πλήρης ανατομική παράστασις αυτού.