ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 28 – 8 – 1939

BLITZKRIEG: Οι ενδεχόμενοι αντίπαλοί μας έχουν σαφώς υπ’ όψιν των ότι θα ήτο πολύ δύσκολον δι’ αυτούς να ανθέξουν, εξ ου και η πρόθεσίς των να διεξαγάγουν από της ενάρξεως των εχθροπραξιών έναν «πόλεμον κεραυνοβόλον», ένα «Blitzkrieg», όπως λέγουν οι Γερμανοί στρατιωτικοί συγγραφείς. Υπολογίζουν προς τούτο επί της ενεργού δράσεως των μεγάλων τεθωρακισμένων μονάδων των και της αεροπορίας των καθώς και επί της σοφώτατα διεξαγομένης εις όλας τας χώρας προπαγάνδας των. Αι τεθωρακισμέναι μονάδες των, αποτελούμεναι από οχήματα μεγάλης ταχύτητος και ισχυρώς ωπλισμένα, «θα διήρχοντο ευχερώς –λέγουν οι ειδικοί των– τας αντιπάλους ωχυρωμένας γραμμάς και μεταφέρουσαι την μάχην επί ελευθέρου πεδίου θα καθίστων την κίνησιν τόσον ταχείαν ώστε θα ήτο αδύνατον ν’ ανοιχθούν άλλα χαρακώματα.

ΕΝΟΙΚΙΑ: Δεν υπήρξαν ποτέ αι στήλαι της «Καθημερινής» ευμενείς προς μέτρα παρεμβατισμού του Κράτους εις τας ιδιωτικάς οικονομικάς σχέσεις. Δυστυχώς, υπό τας σημερινάς περιστάσεις, ο παρεμβατισμός αυτός καθίσταται συχνά αναγκαίος. Σχετική περίπτωσις αξία προσοχής είναι η των εφετεινών ενοικίων. Δεν νομίζομεν ότι η παρατηρουμένη από τούδε τάσις αυξήσεως διά τον Οκτώβριον πρέπει να αφεθή αχαλιναγώγητος.