ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 30 – 8 – 1939

ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΚΡΗΞΗ: […] ευρισκόμεθα εις φάσιν εντόνου και δυναμικής δράσεως, κατά την οποία κυριαρχεί ευρυτάτη διπλωματική κίνησις έχουσα ως σημαντικά κέντρα το Βερολίνον, το Λονδίνον και την Ρώμην, και συνοδευομένη υπό της ταχείας αναπτύξεως των τελευταίων πολεμικών προπαρασκευών, αίτινες έφθασαν ήδη εις ώριμον σημείον διά μίαν μοιραίαν έκρηξιν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: […] ο κ. Τσάμπερλαιν ανέφερεν όλα τα μέτρα τα ληφθέντα καθ’ όλην την χώραν διά την απόλυτον προπαρασκευήν αυτής και την αντιμετώπισιν οιουδήποτε απροόπτου και κατέληξεν ως εξής: «Λέγεται ότι οι Βρεταννοί βραδύνουν κάποτε να αποφασίσουν, αλλ’ άπαξ αποφασίσαντες δεν υποχωρούν (επευφημίαι). Η εις ειρήνην ή πόλεμον κατάληξις παραμένει εισέτι ακαθόριστος. Ημείς εν τούτοις ακόμη θα ελπίζωμεν και ακόμη θα εργαζώμεθα υπέρ της ειρήνης (επευφημίαι). Δεν θα παρεκκλίνωμεν της αποφάσεως την οποίαν ελάβομεν να κρατηθώμεν επί της γραμμής την οποίαν απ’ αρχής εχαράξαμεν».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: Απαγορεύεται από της σήμερον η εξαγωγή εις το εξωτερικόν παντός είδους τροφίμων ως και καυσίμων υλών υγρών και στερεών, είτε ταύτα προέρχονται εκ της ελευθέρας αγοράς, είτε εκ των αποθηκών τελωνείων και ελευθέρων ζωνών Πειραιώς – Θεσσαλονίκης.