80 χρoνια πριν… 3-9-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ: Τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Βαρσοβίας αγγέλλουν ότι αι μάχαι συνεχίζοντο καθ’ όλην την νύκτα της Παρασκευής και μέχρι της πρωίας του Σαββάτου δεν είχεν επέλθει σημαντική μεταβολή εις την εν γένει κατάστασιν. […] Παρά τας δηλώσεις του καγκελλαρίου Χίτλερ, βομβαρδίζονται από τα γερμανικά αεροπλάνα όχι μόνον στρατιωτικαί εγκαταστάσεις αλλά και πόλεις ανοχύρωτοι και σημειούνται θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού. Αλλο τηλεγράφημα του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Παρισίων αγγέλλει ότι καθ’ α εγνώσθη εκεί, η Βαρσοβία εκκενούται [φωτ.].

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Η πολιτική αυτή [της Ισπανίας] αποβλέπει εις μίαν ουδετερότητα επιτρέπουσαν την δημιουργίαν περιβάλλοντος ευνοϊκού διά την ανάρρωσιν της Ισπανίας από τας τόσας πληγάς της. Πράγματι, διαπιστούται ότι η Ισπανία είναι ένα από τα ολίγα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν έλαβον ειδικά στρατιωτικά μέτρα κατά τας ημέρας αυτάς […].

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Το υπουργικόν συμβούλιον επί τη προτάσει του κ. Πρωθυπουργού απεφάσισε την σύστασιν επιτροπής εκ των υπουργών και υφυπουργών Εθν. Οικονομίας, Σιδηροδρόμων, Αγορανομίας, Εμπορ. Ναυτιλίας και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ με τον τίτλον: «Ανωτάτη επιτροπή ανεφοδιασμού της χώρας».