ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-9-1939

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ: Τας ώρας αυτάς ελάχισται ελπίδες απομένουν ότι η σύρραξις θα εντοπισθή δοθεισών των ρητών υποχρεώσεων της Μεγ. Βρεταννίας και της Γαλλίας έναντι της Πολωνίας. […] Εν τω μεταξύ, αι ζυμώσεις διά τον σχηματισμόν πολεμικών υπουργείων τόσον εν Αγγλία όσον και εν Γαλλία συνεχίζονται.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Εάν και η υστάτη επέμβασις του Προέδρου Ρούζβελτ και των φίλων της ειρήνης δεν ήθελε στεφθή υπό επιτυχίας, πιστεύεται ότι η αμερικανική κυβέρνησις θα λάβη συγκεκριμένας αποφάσεις σχετικώς με την στάσιν την οποίαν θα τηρήση έναντι της ευρωπαϊκής συρράξεως. Προβλέπεται ότι θα συγκληθή εκτάκτως το Κογκρέσσον [φωτ.] διά να συζητήση εκ νέου και να ψηφίση πλέον την φοράν αυτήν την τροποποίησιν του νόμου περί ουδετερότητος των Ηνωμ. Πολιτειών.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: H φινλανδική κυβέρνησις, μετά την υπογραφήν του γερμανο-σοβιετικού συμφώνου, θα μεταβάλη την εξωτερικήν πολιτικήν αυτής. […] Εκείνοι οίτινες εστηρίζοντο επί του Βερολίνου ίνα έχουν, τρόπον τινά, αντίβαρον εναντίον του κομμουνιστικού κινδύνου, δεν αποκρύπτουν πλέον τας ανησυχίας των προ της νέας καταστάσεως.