ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-9-1939

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: «Χαιρετίζω με συγκίνησιν και στοργήν τους νέους μας στρατιώτας οι οποίοι μεταβαίνουν να εκπληρώσουν το ιερόν καθήκον που εξεπληρώσαμεν και ημείς, Δύνανται να έχουν πεποίθησιν εις τους αρχηγούς των, καθ’ όλα ανταξίους διαδόχους εκείνων, οι οποίοι ωδήγησαν την Γαλλίαν εις την νίκην. […] Κάμνομεν τον πόλεμον διότι μας εξηνάγκασαν. Ο καθείς από ημάς ευρίσκεται εις την θέσιν του επί του ιερού εδάφους της Γαλλίας, της γης αυτής της ελευθερίας, όπου ο σεβασμός προς την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν ευρίσκει εν από τα τελευταία καταφύγια».

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Η χώρα σας και η ιδική μου ευρίσκονται ήδη εις εμπόλεμον κατάστασιν. […] Επειδή τα στρατεύματά σας δεν απεσύρθησαν κατόπιν της διακοινώσεως την οποίαν η αγγλική κυβέρνησις απηύθυνεν εις την γερμανικήν, επηκολούθησε πόλεμος».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η είδησις περί κηρύξεως του πολέμου εγένετο προχθές γνωστή εις τους Αθηναίους και τους Πειραιείς από τα ραδιόφωνα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδιδε ανά πάσαν ώραν όλας τας πληροφορίας του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Οι μη έχοντες ραδιόφωνον κατέφευγον εις τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τους κινηματογράφους […].