ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-9-1939

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ: […] Περί ώραν 21.15 ο σταθμός [της Βαρσοβίας] ανεκοίνωσεν ότι […] τα πολωνικά στρατεύματα μάχονται εναντίον των Γερμανών εις τα προάστεια της πόλεως, βοηθούμενα υπό πολιτών. «Η Βαρσοβία, είπεν ο εκφωνητής, θα αποθάνη μέχρι του τελευταίου παιδίου, μέχρι και της τελευταίας γυναικός. Δεν θα παραδοθώμεν ποτέ». […] Ηκούσθη και πάλιν την νύκτα ο σταθμός ο ευρισκόμενος εις γερμανικάς χείρας. Επί ημίσειαν ώραν εξέπεμπε την φράσιν: «Ευρισκόμεθα εις Βαρσοβίαν! Εις Βαρσοβίαν, εις Βαρσοβίαν!».

ΠΑΡΙΣΙ: Το Παρίσι οργανούται σιγά σιγά σύμφωνα με τας ανάγκας που εδημιούργησεν ο νέος πόλεμος. Αι γυναίκες ήρχισαν να καταλαμβάνουν τα κενά που αφήκαν οι στρατευθέντες. Ενεφανίσθησαν π.χ. αι πρώται εισπρακτόρισσαι εις τα λεωφορεία […].

ΡΗΓΑΝΑΔΑ: Η «πανάδα» με τα απομένοντα ξηρά κομμάτια του ψωμιού […] παρουσιάζετο εις την παλαιάν ελληνικήν οικογένειαν με τας καλάς αρχάς της οικονομίας και υπό άλλην μορφήν – ως «ρηγανάδα». Και ήτο η «ρηγανάδα» γευστικότατον φαγητόν παρασκευαζόμενον ως εξής: Εβρέχοντο και εμαλάκωναν τα «ξεροκόμματα». Κατόπιν ερρίπτετο επ’ αυτών ξίδι, ρήγανη και λάδι και […] εσερβίρετο εντός… γαβάθας.