ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-9-1939

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Τα γερμανικά αεροπλάνα ενήργησαν επανειλημμένας επιτυχείς επιθέσεις κατά των σιδηροδρόμων και οδών αι οποίαι άγουν προς ανατολάς και προς τα βορειο-ανατολικά της Βαρσοβίας, καθώς και εκείνων αι οποίαι ευρίσκονται πλησίον της Λεμβέργης, Λούμπλιν και Σελμ. Διεσκορπίσθησαν βαδίζουσαι φάλαγγες και παρημποδίσθη η μεταφορά στρατευμάτων. Ο δυτικός σταθμός της Λεμβέργης κατεστράφη.

ΟΜΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Ομιλών σήμερον ενώπιον της Εθνοσυνελεύσεως, ο πρωθυπουργός κ. Ρεφίκ Σεϊντάμ υπεγράμμισεν ότι η Τουρκία διατηρεί ομαλάς σχέσεις με όλους τους εμπολέμους. Ουδεμίαν –είπεν– άμεσον διαφοράν έχομεν με το γερμανικόν Ράιχ. Αι σχέσεις μας μετά της Πολωνίας είναι φιλικαί. Μετά της Αγγλίας και της Γαλλίας εξακολουθούμεν τας διαπραγματεύσεις εν πνεύματι φιλικώ […]. Ευρισκόμεθα έξω από τον σημερινόν πόλεμον και ελπίζομεν να μη παρουσιασθή περίπτωσις η οποία θα μας εξαναγκάση ν’ αναμιχθώμεν εις αυτόν.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Λέγεται ότι ο [Γάλλος] πρεσβευτής εβεβαίωσε τον κ. Νταλαντιέ ότι η Ιταλία τηρεί αυστηράν ουδετερότητα παρά την συμμαχίαν μετά της Γερμανίας. […] Πληροφορίαι ληφθείσαι εκ Ρώμης βεβαιούν ότι η Ιταλία αποστέλλει στρατεύματα εις την Λιβύην.