ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15-9-1939

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΚΝΤΑΝΣΚ: Τo ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον ανήγγειλε σήμερον ότι τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον την Γδύνιαν [Γκντανσκ] περί ώραν 10.15΄. Ο επί κεφαλής της πολωνικής φρουράς λέγεται ότι παρέδωκε την πόλιν. […] Ο αρχηγός των γερμανικών στρατευμάτων εδήλωσεν ότι θα εδέχετο την παράδοσιν της πόλεως μόνον εάν εγένετο αύτη υπό του δημάρχου και εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Κατόπιν τούτου ο δήμαρχος Σκουπιέν συνοδευόμενος υπό τινων εκ των κορυφαίων πολιτών της Γδύνιας μετέβη εις το γερμανικόν στρατηγείον και ανήγγειλεν ότι η πόλις παραδίδεται.

ΗΣΥΧΙΑ: Η πρώτη Κυριακή του πολέμου εις το Παρίσι επέρασεν εν απολύτω ησυχία. Πυκνά πλήθη έκαμαν τον συνηθισμένον περίπατόν των εις τα βουλεβάρτα και τα καφενεία ήσαν γεμάτα. Οι κινηματογράφοι που εξακολουθούν να λειτουργούν συνεκέντρωσαν επίσης πολλούς θεατάς. Εκεί όμως που παρετηρήθη μεγαλειτέρα συρροή κόσμου ήσαν αι εκκλησίαι. Πράγματι, χιλιάδες πιστών, ως επί το πλείστον γυναικών, παρευρέθησαν εις τας δεήσεις αι οποίαι εψάλησαν υπέρ της νίκης των γαλλικών όπλων και υπέρ ταχείας ειρήνης.

ΕΝΗΛΙΞ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΣ: [Γράφει ο Γ.Α. Βλάχος] Και από σήμερον, όταν ενήλιξ και στρατεύσιμος πλέον η «Καθημερινή» –αφού εισέρχεται εις το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας της– κληθή υπό τα όπλα διά νέους δρόμους και νέους αγώνας, με το σφρίγος της ιδικής της ακμής και την ορμήν των χρόνων των ιδικών της, θα προσπαθήση να υπηρετήση, όπως άλλοτε, όπως πάντοτε, την Ελλάδα. Η καμπή του δρόμου εφάνη, η στάσις του οδοιπόρου υπήρξε στάσις ολίγων λεπτών, και τώρα εχάθη μαζύ με το παρελθόν και την ιστορίαν και τους ανθρώπους της. Λοιπόν… – Εμπρός!