ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-9-1939

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ: […] ο πολωνικός στρατός επανέλαβε και αύθις την κίνησιν της υποχωρήσεως προς Ανατολάς αφού προς στιγμήν συνεκράτησε την από ξηράς και αέρος γερμανικήν επίθεσιν κατά μήκος του Βιστούλα. […] Το πολωνικόν μέτωπον διεσπάσθη εις τέσσαρα σημεία […]. Η μάχη εξακολουθεί μετά πείσματος αλλ’ οι Γερμανοί προσεγγίζουν προς την πόλιν.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: Η άποψις των Κυβερνήσεων Αγγλίας και Γαλλίας είναι ότι θα εδέχοντο να διαπραγματευθούν ειρήνην με γερμανικήν Κυβέρνησιν, εις τον λόγον της οποίας να είναι δυνατόν να έχη εμπιστοσύνην […]. Τοιούτο τι δεν πρόκειται να γίνη με τον κ. Χίτλερ, του οποίου ήδη είναι καταφανής εις όλους η τεχνική αγροίκου βίας κατά της μιας μετά την άλλην χώρας.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Η διεύθυνσις Γραμμάτων και Τεχνών δι’ εγγράφου της […] συνιστά όπως οι ηθοποιοί κατά την διάρκειαν των παραστάσεων διακρίνωνται από όλην την ενδεικνυομένην εις ευσυνειδήτους καλλιτέχνας και επαγγελματίας ευπρέπειαν έχοντες υπ’ όψιν των «ότι η σκηνή του θεάτρου […] δεν είναι βήμα από του οποίου δύνανται να επιλύσουν προσωπικάς αυτών διαφοράς και ζητήματα, αλλά πεδίον καλλιτεχνικών επιδιώξεων και τιμίου επαγγελματικού αγώνος».