ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-9-1939

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η κατά θάλασσαν εχθρική στρατηγική εις την παρούσαν σύρραξιν διαφέρει από εκείνην η οποία εφηρμόσθη κατά τον πόλεμον του 1914-18. Το 1914 η Γερμανία είχε 40 θωρηκτά και 50 καταδρομικά. Σήμερον διαθέτει 3 θωρηκτά και 8 καταδρομικά. Οταν αι εχθροπραξίαι ήρχισαν προ 25 ετών υπήρχον γερμανικά καταδρομικά και ναυτικαί βάσεις εις τας πλέον μακρυνάς θαλάσσας, σήμερον όμως δεν υπάρχει τοιούτο τι. […] όλα τα εχθρικά πλοία επιφανείας ευρίσκονται εις τα οικεία των χωρικά ύδατα. Τα εχθρικά υποβρύχια, εκ των οποίων 65 ευρίσκονται εν δράσει, είνε το μόνον όπλον το οποίον δύναται να χρησιμοποιηθεί εναντίον των εμπορικών μας πλοίων […].

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ: Ολαι αι ανά την επικράτειαν ιδιωτικαί συλλογαί χειρογράφων δέον να δηλωθούν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του υπουργείου Παιδείας και τα γενικά αρχεία. Η εξαγωγή παντός είδους και πάσης εποχής χειρογράφων ή δημοσίων εγγράφων, σπανίων εντύπων εκδόσεων και σπανίων βιβλίων αφορώντων εις την ιστορίαν της Ελλάδος απαγορεύεται απολύτως.

ΤΡΟΦΙΜΑ: Θα λειτουργήση ειδικόν δικαστήριον δι’ εκείνους εκ των συμπολιτών οι οποίοι συνεκέντρωσαν εις τας οικίας των μεγάλας ποσότητας ειδών διατροφής.