ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22 – 9 – 1939

80-chronia-prin-stin-k-22-amp-8211-9-amp-8211-1939-2338439

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΛΙΝΕΣΚΟ: Απογευματινόν τηλεφώνημα του Πρακτορείου Ράντορ προς το Αθηναϊκόν Πρακτορείον ανήγγειλεν ότι περί την 2αν μ.μ. ενώ ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός κ. Καλινέσκο επέστρεφεν εις την οικίαν του επιβαίνων του αυτοκινήτου του και είχε φθάσει ήδη εις μικράν απόστασιν απ’ αυτής, επυροβολήθη από ομάδα ατόμων τα οποία επέβαινον ετέρου αυτοκινήτου. Εναντίον του πρωθυπουργικού αυτοκινήτου ερρίφθησαν πλείστοι πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός έμεινεν άπνους. Οι δολοφόνοι συνελήφθησαν αμέσως. Ούτοι είναι πρώην μέλη της διαλυθείσης «Σιδηράς Φρουράς». Η είδησις επροξένησε ζωηράν αγανάκτησιν μόλις εγνώσθη εις το Βουκουρέστιον και ανά την χώραν. […] Εντός της εσπέρας θα ανακοινωθή το όνομα του νέου πρωθυπουργού και η ορκωμοσία του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: Θεσ/νίκη – Από της πρωίας χθες επ’ ευκαιρία της 14ης Διεθνούς Εκθέσεως η μακεδονική πρωτεύουσα ήρχισε να προσλαμβάνη πανηγυρικήν όψιν. Η αρχομένη από του Λευκού Πύργου μέχρι της κεντρικής πύλης της Εκθέσεως ευρεία λεωφόρος έχει διακοσμηθή δι’ εγχρώμων πινακίδων του υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού […].

ΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΔΙΚΑΙΑΝ: «[…] Ιδού διατί, συνέχισεν ο κ. Νταλαντιέ όταν ο Χίτλερ μας λέγη σήμερον ότι αφού κατέστρεψε την Πολωνίαν δεν ζητεί πλέον τίποτε και όταν βεβαιώνη ότι δεν θέλει τίποτε από την Γαλλίαν και ότι θα σεβασθή τα σύνορά της, όλοι οι Γάλλοι γνωρίζουν ότι δεν θα παραλείψη εάν ημπορέση να καταστρέψη την Γαλλίαν όπως κατέστρεψε την Τσεχοσλοβακίαν, όπως ζητή να καταστρέψη σήμερον την Πολωνίαν. […] Η Γαλλία δεν έλαβε τα όπλα διά να πυρπολήση πόλεις, διά να παραδώση εις τον θάνατον γυναικόπαιδα, διά να κτυπήση ανυπερασπίστους ανθρώπους. Η Γαλλία έλαβε τα όπλα διά υπόθεσιν δικαίαν, ανθρωπίνην. Διά τούτο και θα νικήση».