ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-9-1939

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: «Εκείνο το οποίον ανεζήτησα ματαίως εις τον λόγον αυτόν [του Χίτλερ στο Ντάντσιγκ] είναι μία έστω και μόνη λέξις ενδεικτική του ότι ο κ. Χίτλερ ενθυμείται τους γενναίους εκείνους πολεμιστάς, οι οποίοι απώλεσαν ήδη την ζωήν των εις την σύρραξιν την οποίαν αυτός εδημιούργησε ή τας γυναίκας και τα παιδιά που έχασαν διά παντός τους προστάτας των, διότι η κατακτητική δίψα των ηγετών της Γερμανίας έπρεπε να ικανοποιηθή. Ο γενικός σκοπός μας εις τον αγώνα αυτόν είναι εις όλους γνωστός. Είναι να απαλλάξωμεν την Ευρώπην από τον διαρκή φόβον της γερμανικής επιθέσεως εις τρόπον ώστε να δυνηθούν οι λαοί της ηπείρου μας να διατηρήσουν την ανεξαρτησίαν και τας ελευθερίας των» [Ν. Τσάμπερλαιν].

ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ιταλική κυβέρνησις, εκδηλούσα εμπράκτως τας φιλικάς απέναντι της χώρας μας διαθέσεις της, απεφάσισεν όπως απομακρύνη τας στρατιωτικάς της δυνάμεις εκ της ελληνοαλβανικής μεθορίου, ενώ παραλλήλως η Ελληνική Κυβέρνησις της οποίας τα αισθήματα απέναντι της μεγάλης της γείτονος ευρίσκονται εις την ιδίαν ακριβώς κλίμακα συμπαθείας, λαμβάνει μέτρα ανάλογα.