ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-28-9-1939-2339794

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ: Την 10ην και 30' π.μ. εγνώσθη ενταύθα ότι η Βαρσοβία εσυνθηκολόγησεν άνευ όρων. Συναφώς το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει ότι κατ’ ειδήσεις εκ Βερολίνου ο στρατιωτικός διοικητής της Βαρσοβίας εδέχθη να παραδώση την πόλιν και την φρουράν. Το ανακοινωθέν του γερμανικού στρατηγείου […] προσθέτει ότι ο στρατηγός Μπλάσκοβιτς ωρίσθη υπό της Γερμανίας όπως διαπραγματευθή την παράδοσιν της πόλεως. [φωτ. από τις διαπραγματεύσεις]

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Βλέπουμε εις τας Γαλλικάς εφημερίδας ενδιαφέρουσας φωτογραφίας των μέτρων τα οποία ελήφθησαν εις το Μουσείον του Λούβρου διά την διαφύλαξιν από παντός κινδύνου των αρχαιολογικών θησαυρών και ιδία των ελληνικών αρχαιοτήτων [φωτ. Νίκη Σαμοθράκης].

ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: […] την καταβύθισιν του σοβιετικού ατμοπλοίου θα ακολουθήση σταθερά δράσις της Ρωσίας εναντίον της Εσθονίας. […] Μεταξύ των εν Μόσχα ξένων διπλωματικών κύκλων εγνώσθη ανεπισήμως ότι η Σοβιετική κυβέρνησις εζήτησεν επιμόνως από την εσθονικήν όπως παραδώση τας νήσους Ντάγκοε και Οέζελ, ευρισκομένας απέναντι των στρατηγικών νήσων Ααλαν, με την δικαιολογίαν ότι τοιούτο είναι απαραίτητον διά την ασφάλειαν της Ρωσσίας.