ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 6 – 10 – 1939

«ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»: […] το ελληνικόν ατμόπλοιον «Διαμαντής Πατέρας» εβυθίσθη υπό γερμανικού υποβρυχίου εις απόστασιν 60 μιλλίων από των αγγλικών ακτών. Το πλήρωμα διεσώθη. Εξ μέλη του πληρώματος μετεφέρθησαν εις νοσοκομείον. Ο πλοίαρχος εδήλωσεν ότι το πλοίον είχεν ειδοποιηθή υπό του υποβρυχίου προτού καταβυθισθή. Οι διασωθέντες έφθασαν εις την ξηράν διά μικράς λέμβου ανηκούσης εις το υποβρύχιον. […] Ο πλοίαρχος Πανάγος του ελληνικού ατμοπλοίου αναφέρει: […] «Κατά την διάρκειαν των 36 ωρών καθ’ ας εμείναμεν εντός του υποβρυχίου ελαμβάνομεν την αυτήν τροφήν την οποίαν και το πλήρωμα. Το φαγητόν ήτο πολύ καλόν και μας προσέφεραν μάλιστα και γερμανικά σιγαρέττα». Ο Ελλην πλοίαρχος Πανάγος περιγράφει κατόπιν […] πώς το υποβρύχιον απεβίβασε το πλήρωμα του «Διαμαντή» έξωθι της ιρλανδικής ακτής διά μιας πεπαλαιωμένης λέμβου. «Καθ’ ην στιγμήν εξηρχόμην του υποβρυχίου ο κυβερνήτης του, λέγει ο πλοίαρχος Πανάγος, μου έσφιξε το χέρι και με απεχαιρέτησε ευχηθείς ώραν καλήν και καλήν τύχην. Οταν όλοι πλέον εξήλθομεν εις την ξηράν ο κυβερνήτης του υποβρυχίου από τον πυργίσκον μάς έκαμε πάλιν σημείον αποχαιρετισμού και κατόπιν το υποβρύχιον απεμακρύνθη».

ΡΑΪΧΣΤΑΓΚ: Το ενδιαφέρον του ιταλικού Τύπου συγκεντρούται εις την αυριανήν (σημερινήν) συνεδρίαν του γερμανικού Ράιχσταγκ ενώπιον του οποίου ο καγκελλάριος Χίτλερ θα προβή εις ανασκόπησιν της παρούσης στρατιωτικής και διπλωματικής καταστάσεως και θα διαδηλώση την θέλησιν του Ράιχ περί της ειρήνης. Ο Καγκελλάριος επισκεφθείς σήμερον την Βαρσοβίαν και παραστάς εις την μεγάλην στρατιωτικήν παρέλασιν επέστρεψεν […].

ΜΟΔΑ: Η παρισινή μόδα επιβάλλει εφέτος ζακέτταν χρώματος χακί. Τι θα κάμουν οι Ατθίδες; Θα την ακολουθήσουν; Γλυκός χρωματισμός είναι το χακί, αλλ’ εάν αι κυρίαι μας είναι προληπτικαί ας σκεφθούν ότι δεν φέρνει «γούρι».