ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-10-1939

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: […] ότι πλήρης ηρεμία επικρατεί από 24 ωρών εις το μέτωπον από του Ρήνου μέχρι του Μοζέλα. Η ηρεμία αυτή διεταράχθη μόνον από την καιρού εις καιρόν δράσιν του πυροβολικού των δύο παρατάξεων εις ένα των μάλλον τεταραγμένων τομέων του μετώπου τον ευρισκόμενον νοτίως των Δύο Γεφυρών. Ως προς το σημείον εις το οποίον ευρίσκονται αι γαλλικαί δυνάμεις αρμοδίως παρείχετο η πληροφορία ότι εις εν σημείον οι Γάλλοι ευρίσκονται εις βάθος 8 μιλλίων εντός του γερμανικού εδάφους. Κατά τας ιδίας πληροφορίας, η γραμμή Μαζινώ ευρίσκεται ήδη εις πολλά σημεία έξω της βολής του γερμανικού πυροβολικού.

ΕΥΖΩΝΕΣ: Οι άνδρες οι υπηρετούντες εις το Σύνταγμα Ευζώνων Αθηνών εφύτευσαν προχθές πατάτες εις τους ακαλύπτους και μη χρησιμοποιουμένους χώρους. Η φύτευσις εγένετο υπό την εποπτείαν του ανθυπασπιστού της εβδομάδος, οι δε στρατιώται επέδειξαν όχι μόνον ενθουσιασμόν αλλά και γεωργικάς γνώσεις, αφού κατάγονται όλοι εξ επαρχιών.

ΠΑΝΤΕΙΟΣ: Η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών ωργανώθη διά νόμου ίνα χρησιμεύση κυρίως και πρωτίστως διά την εκπαίδευσιν και την μετεκπαίδευσιν της κρατικής υπαλληλίας.