ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-10-1939

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Καθ’ α εδήλωσεν ο Αγγλος στρατάρχης της Αεροπορίας σερ Σύριλ Νιούωλ [φωτ.], όστις έλαβε μέρος εις την χθεσινήν σύσκεψιν μετά του στρατηγού Γκαμελέν και του επιτελάρχου της γαλλικής αεροπορίας στρατηγού Βυγιεμέν, η αγγλο-γαλλική συνεργασία δύναται να προσαρμοσθή άριστα διά συνδεδεμένην δράσιν. […] «Αεροπλάνα όλων των τύπων, βαρέα και ελαφρά βομβαρδιστικά, αεροπλάνα καταδιωκτικά, αεροπλάνα αναγνωρίσεως και αεροπλάνα παρατηρήσεως χρησιμοποιούνται ή αναμένουν να χρησιμοποιηθούν εν Γαλλία. Και υπάρχουν πολλά άλλα αεροπλάνα, τα οποία πρόκειται να έλθουν εδώ».

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: Την 24ην Σεπτεμβρίου η Γιουγκοσλαυική Κυβέρνηση παρενέβη φιλικώς παρά τη Ρουμανική Κυβερνήσει, ερωτήσασα αυτήν εάν θα εθεώρει πρόσφορον το να προβούν η Ρουμανία και η Ουγγαρία εις ταυτόχρονον μείωσιν των πολεμικών δυνάμεών των των συγκεντρωμένων εις τα κοινά σύνορά των. Ταυτοχρόνως η Κυβέρνησις του Βελιγραδίου προέβη εις παρόμοιαν παρέμβασιν παρά τη Ουγγρική Κυβερνήσει.

ΑΣΟΕΕ: […] Ορίζεται ότι η ΑΣΟ και ΕΕ είναι ίδρυμα ανωτάτης εκπαιδεύσεως, ισότιμος προς τα Πανεπιστήμια, το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον και τας Ανωτάτας Σχολάς, τάσσεται δ’ ιεραρχικώς μετά το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον και αποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον.