ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-10-1939

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η Φινλανδία αποδεχθείσα την πρόσκλησιν της σοβιετικής Κυβερνήσεως ώρισεν ως απεσταλμένον τον κ. Παασικίβι, ο οποίος θα διαπραγματευθή μετ’ αυτής την ρύθμισιν των ρωσσοφινλανδικών ζητημάτων. […] Ο διορισμός ως απεσταλμένου του κ. Παασικίβι, όστις είναι πρεσβευτής εν Στοκχόλμη, και η πρόσκλησις πολλών ηλικιών εφέδρων εν Φινλανδία αποδεικνύουν ότι η χώρα δεν είναι διατεθειμένη να δεχθή σημαντικάς παραχωρήσεις προς τα Σοβιέτ [φωτ. φινλανδική πολιτοφυλακή].

ΜΟΔΑ: Η γυναικεία μόδα θ’ αρχίση να προσαρμόζεται προς τας ανάγκας της πολεμικής εποχής. Ηδη εξετέθησαν εις τας προθήκας των καταστημάτων αι πρώται γυναικείαι ενδυμασίαι μη διαφέρουσαι πολύ από τας ανδρικάς: το γυναικείον φόρεμα αντικαθίσταται με το ανδρικόν πανταλόνι. Εξ άλλου αι γυναίκες του Λονδίνου αρχίζουν να εμφανίζωνται με απλούστερα κτενίσματα. Κομμώσεις που απαιτούν πολλήν ώραν διά να γίνουν εγκαταλείπονται. Τα μαλλιά κόπτονται κοντύτερα, θυσιαζόμενα εις τον Αρην, όπως άλλοτε είχαν θυσιασθή εις την μόδαν.

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ: Εις την Λέσχην Επιστημόνων θα γίνη αύριον την 9ην μ.μ. μάθημα «περί καταφυγίων και αερισμού αυτών» εκ των διοργανουμένων υπό της Ανωτάτης Διοικήσεως αντιαεροπορικής αμύνης.