ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-10-1939

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: Σήμερον την πρωίαν ο πρόεδρος του «Γερμανικού Συνδέσμου» δόκτωρ Βάις ειδοποίησεν όλα τα μέλη να ετοιμασθούν διά να εγκαταλείψουν την Εσθονίαν. […] Εις την Λεττονίαν ο αριθμός των Γερμανών ανέρχεται εις 65.000, εις δε την Εσθονίαν εις 20.000. […] Εις τους βαλτικούς λιμένας κατέπλευσαν τα πρώτα γερμανικά ατμόπλοια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν διά την μεταφοράν όλου αυτού του πληθυσμού. Η ομαδική αυτή έξοδος απεφασίσθη διότι τα σοβιετικά στρατεύματα είναι ήδη έτοιμα να διαβούν τα σύνορα της Εσθονίας [φωτ.].

ΕΠΙΘΕΣΗ: Παρίσιοι.- Εκ του γενικού στρατηγείου ανακοινούται ότι τα γερμανικά στρατεύματα ενεργούν επίθεσιν εναντίον του δυτικού μετώπου. […] Γάλλοι στρατιώται […], ομιλούντες προς αξιωματικούς της αγγλικής αεροπορίας, αφηγήθησαν ότι αι τελευταίαι μονομαχίαι πυροβολικού του μετώπου, παρά την λακωνικότητα των ανακοινωθέντων του γενικού γαλλικού στρατηγείου, είναι τρομακτικαί.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: […] Καλούνται προς κατάταξιν από της 10-20 τρέχοντος οι στρατεύσιμοι, ικανοί ή βοηθητικοί (υπόχρεοι ολοκλήρου θητείας ή εκγυμνάσεως), της κλάσεως 1939β, ήτοι οι γεννηθέντες κατά το έτος 1918 και εγγεγραμμένοι ή μη εις τα μητρώα αρρένων υπό το έτος γεννήσεως τούτο.