ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13-10-1939

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η Φινλανδία, ετοιμαζομένη διά παν ενδεχόμενον, έχει κινητοποιήσει εκατόν χιλιάδας ανδρών. […] Οι Φινλανδοί λαμβάνουν μέτρα εν τω εσωτερικώ της χώρας, διά την παρεμπόδισιν της κινήσεως των τανκς. Πολλαί γέφυραι υπονομεύθησαν. Εις Ελσίνκι έχουν τοποθετηθή αντιαεροπορικά πυροβόλα επί στεγών. […] Πανταχού υπάρχουν σάκκοι άμμου διά την προστασίαν των κτιρίων. Σήμερον εκκλήθησαν υπό τα όπλα και άλλαι ηλικίαι. Η εθελουσία απομάκρυνσις του πληθυσμού εξ Ελσίνκι και Βίμποργκ επερατώθη ταχέως με ηρεμίαν και πλήρην τάξιν. Το Ελσίνκι έχει ουσιαστικώς εκκενωθή. 120.000 κατοίκων έχουν αναχωρήσει. Ολα τα σχολεία του Ελσίνκι και του Βίμποργκ έκλεισαν εν μέσω πατριωτικών σκηνών. Οι μαθηταί προ της αναχωρήσεώς των έψαλλον τον εθνικόν ύμνον. Ουδέ εν παιδίον ευρίσκεται ταύτην την στιγμήν εις Ελσίνκι. […] Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι υπερπλήρης και όλαι αι σιδηροδρομικαί γραμμαί χρησιμοποιούνται εντατικώς.

ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ: Το άρθρον το οποίον εδημοσίευσεν ο Μπέρναρ Σω εις το περιοδικόν «Νέος Πολιτικός» εξακολουθεί να προκαλή ευρυτάτας συζητήσεις μεταξύ της αγγλικής δημοσίας γνώμης. Ο Αγγλος συγγραφεύς καταφέρεται εναντίον εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν την παράτασιν του πολέμου και συνιστά την ταχείαν σύναψιν ειρήνης. […]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: Το υπουργείον της Παιδείας δι’ εγκυκλίου του παραγγέλλει όπως όλοι οι μαθηταί, είτε εν στολή είτε χωρίς στολήν φαλαγγίτου, χαιρετώσι κατά τον τρόπον του χαιρετισμού της Εθνικής Νεολαίας, δεδομένου ότι όλοι είναι μέλη αυτής. Ο χαιρετισμός των μαθητών επιβάλλεται τόσον προς τους καθηγητάς των και τους λοιπούς προϊσταμένους της εκπαιδεύσεως όσον και προς τους διοικούντας και τα στελέχη της Νεολαίας, ως και προς πάντα τα μέλη αυτής.