ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-10-1939

ΠΑΡΙΣΙ: Τα δρομολόγια των λεωφορείων είναι από της ενάρξεως του πολέμου αραιά εις το Παρίσι και πλείστοι Παρισινοί αναγκάζονται να πηγαίνουν εις τας εργασίας των πεζοπορούντες. […] Πλείστοι όμως χρησιμοποιούν το ποδήλατον και μερικαί συνοικίαι της γαλλικής πρωτευούσης εμφανίζουν το θέαμα των βελγικών ή ολλανδικών πόλεων, όπου ανέκαθεν τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται ευρύτατα.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Προ της ενάρξεως των εχθροπραξιών, το λεκανοπέδιον της Μεσογείου εθεωρείτο γενικώς ότι θα μετεβάλλετο εις ένα από τα κυριώτερα θέατρα πολέμου. Κατά την υπογραφήν του γερμανορωσσικού συμφώνου, το μεσογειακόν ζήτημα προσέλαβε μορφήν πλέον επικίνδυνον. Σήμερον, όμως, οι Βρεταννοί διπλωμάται υποστηρίζουν ότι η Μεσόγειος και η παραδουνάβειος Ευρώπη πρόκειται να τηρήσουν στάσιν ουδετέραν. Η «ουδετεροποίησις» αυτή οφείλεται κυρίως εις το ότι δύνανται να δοθούν εις την Ρωσίαν υποσχέσεις αναφορικώς προς την ουδετερότητα του Ευξείνου Πόντου, και συγχρόνως να διατηρηθή η ελευθερία δράσεως εις την Μεσόγειον.

ΟΧΥΡΑ: Η ταινία των οχυρωματικών έργων της βορείου Ελλάδος προβάλλεται κατ’ αυτάς και εις τους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης, όπου το κοινόν ξεσπά εις ενθουσιώδη χειροκροτήματα και ζητωκραυγάς υπέρ της Εθνικής Κυβερνήσεως.