ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-10-1939

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Ο Καγκελλάριος Χίτλερ εδέχθη την μεσημβρίαν, παρουσία του αρχηγού του στόλου ναυάρχου Ραίντερ, τον κυβερνήτην και το πλήρωμα του υποβρυχίου το οποίον ετορπίλλισε εις το Σκάπα Φλόου τα αγγλικά «Ρηπώλς» και «Ρόγιαλ Οκ». Ο Καγκελλάριος έσφιξε την χείρα όλων των μελών του πληρώματος και εις προσφώνησίν του εξέφρασε την ευγνωμοσύνην του καθώς και την ευγνωμοσύνην ολοκλήρου της Γερμανίας. […] Ακολούθως ο Φύρερ απένειμεν εις τον κυβερνήτην Πρην τον Σιδηρούν Σταυρόν ο οποίος είναι το ανώτερον στρατιωτικόν παράσημον. Η τιμή αύτη αντανακλά εφ’ ολοκλήρου του πληρώματος του υποβρυχίου.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: «[…] Η Επιτροπή [Εφοδιασμού] ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να ανακοινώση εις το Ελληνικόν κοινόν ότι έχει εξασφαλισθή πλέον η επάρκεια των ειδών πρωτίστης ανάγκης διά τους χειμερινούς μήνας, τουλάχιστον, χωρίς βεβαίως να σταματήσουν από το γεγονός τούτο αι φροντίδες της, καθ’ όσον αφορά την έγκαιρον ανανέωσιν των ειδών της καθημερινής καταναλώσεως […]». Ο Ελληνικός λαός δεν πρέπει να λησμονή ουδ’ επί στιγμήν ότι έχει καθήκον να μην σπαταλά τίποτε που να μην είναι απολύτως αναγκαίον.