ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-10-1939

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Αι εκ της γερμανο-γαλλο-ελβετικής μεθορίου πληροφορίαι βεβαιούν ότι το γερμανικόν πυροβολικόν εσφυροκόπησε καθ’ όλην την ημέραν διά συνεχούς πυρός το ακραίον βόρειον τμήμα του παρά την μεθόριον του Λουξεμβούργου μετώπου. […] Πρόκειται περί εκτάσεως 20 τετραγωνικών μιλλίων εφ’ ων οι Γερμανοί συνεκέντρωσαν τα πυρά των όπως υποστηρίξουν τας προκεχωρημένας των θέσεις. […] Οι Γερμανοί, φαίνεται ότι ετοποθέτησαν τηλεβόλα των 105 χιλιομέτρων εις απόστασιν 6 μιλλίων όπισθεν της γραμμής του Σάαρμπρουγκ  […] Καθ’ όλας τας πληροφορίας οι Γερμανοί παρασκευάζουν νέαν εξόρμησιν.

«ΑΣΤΥ»: Προχθές την εσπέραν ήνοιξε τας πύλας του ο νέος Αθηναϊκός κινηματογράφος της εταιρίας Σκούρα, το «Αστυ». Το «Αστυ» είναι μια μικρή και κομψοτάτη αίθουσα με 430 θέσεις, που θυμίζει τις παρισινές σάλες, και έχει την συμπαθητικήν ατμόσφαιραν που δημιουργείται εις τα μικρά θέατρα, τα οποία έλειπαν μέχρι σήμερα από τας Αθήνας. Εις τον νέον κινηματογράφον θα προβάλλωνται ταινίαι εκλεκταί –ποτέ ντουμπλαρισμένες– κωμωδίαι, αστυνομικαί της παραγωγής του 1939, η δε μεγάλη ταινία θα προηγήται από ένα νέον «Μίκυ Μάους».