ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-10-1939

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ: Η πληροφορία ότι οι Γερμανοί στρατιώται εφόδου οι ευρισκόμενοι εις το δυτικόν μέτωπον φορούν θώρακα εκ ντουραλουμινίου, αποτελούντες τα θωρακοφόρα τμήματα εφόδου, δεν επροξένησε την παραμικράν εντύπωσιν εις την Ανωτάτην Διοίκησιν του Συμμαχικού στρατού, η οποία, πλην του εκ χάλυβος κράνους, με ουδέν θα εφοδιάση τα συμμαχικά στρατεύματα. Κατά την διάρκειαν του τελευταίου πολέμου έγιναν πειράματα με θώρακας ατρήτους υπό των σφαιρών, τα αποτελέσματα όμως δεν εδικαιολόγησαν την χρήσιν τοιούτων θωράκων […].

ΡΙΦΕΝΣΤΑΛ: […] η Λένι Ρίφενσταλ, η οποία εγύρισε την ταινία της Ολυμπιάδος, ήτις συνελήφθη προ ημερών, κατηγορείται ότι κατά τα ταξίδιά της εις το εξωτερικόν είχεν αγοράσει κοσμήματα και είχε προμηθευθή ξένα νομίσματα των οποίων δεν εδήλωσεν, ως ώφειλε, την κατοχήν.

ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Συνεχίζεται εις την Γαλλίαν, μετά της αυτής αυστηρότητος, η εφαρμογή των μέτρων εναντίον του κομμουνισμού. Αι αρχαί έστρεψαν τώρα την προσοχήν των εις την διάλυση των κομμουνιστικών δημοτικών συμβουλίων και […] την δίωξιν των ανατροπέων που εξακολουθούν να διαδίδουν τα αντεθνικά συνθήματά των.