ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-10-1939

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΩ: […] Το φρούριον το οποίον επεσκέφθημεν […] ήτο εφοδιασμένο με σταθμόν παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος παρείχε το απαιτούμενον ρεύμα διά τον χειρισμόν των πυργίσκων των τηλεβόλων, τον φωτισμόν, διά το μαγειρείον και διά πάσαν άλλην ανάγκην και την κίνησην των γερανών διά την μεταφοράν των πυρομαχικών. […] Είδαμεν επίσης και το τμήμα ελέγχου από το οποίον καθίστατο δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθησις της δράσεως όλων των πυροβόλων.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: […] Αι στήλαι των Μικρών Αγγελιών των εφημερίδων δημοσιεύουν κατά τους τελευταίους καιρούς υπερβολικώς πολλάς προσφοράς πιάνων. Αι τιμαί μάλιστα εις τας οποίας πωλείται το είδος είναι μάλλον εξευτελιστικαί. Τι συμβαίνει, λοιπόν; Το πιάνο απέρχεται από το αθηναϊκό σπίτι, όπου μακρά παράδοσις της κόρης και της υποψηφίου νύμφης το έφερε μεταξύ των πρώτων αντικειμένων της προικός και των κατά συνθήκην αρετών της; Η πιθανωτέρα εξήγησις είναι ότι αφ’ ης εισήλθε το ραδιόφωνον, το κλειδοκύμβαλον των μητέρων μας κατέστη είδος άνευ αξίας αν μη και μεγάλης ενοχλήσεως διά τους… οικείους και προ πάντων τους γείτονας.