ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-10-1939

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ: Μεγάλαι συγκεντρώσεις γερμανικού στρατού εξακολουθούν όπισθεν της γραμμής Ζίγκφρηντ και ιδία εις το τμήμα του μετώπου το μεταξύ Τσαϊμπρύκεν και των συνόρων του Λουξεμβούργου. Λέγεται ότι εις το τμήμα τούτο συνεκεντρώθη γερμανική επιθετική δύναμις εξ 90 μεραρχιών, ήτοι πλέον του 1 1/2 εκατομμυρίου ανδρών. Φαίνεται ότι η γερμανική διοίκησις δεν θα λάβη υπ’ όψιν τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας αίτινες επικρατούν εις το μέτωπον. […] O στρατηγός φον Μπράουχιτς προβαίνει εις λεπτομερήν επιθεώρησιν εις το κέντρον της γερμανικής παρατάξεως παρά το Σααρμπρύκεν [φωτ.].

ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ: Εις το εφοπλιστικόν γραφείον του κ. Χατζηπατέρα ελήφθη χθες τηλεγράφημα του κ. Γ. Χαλκιά, πλοιάρχου του τορπιλλισθέντος φορτηγού «Κωνστ. Χατζηπατέρας». Ο πλοίαρχος αναφέρει ότι η καταβύθισις του πλοίου από γερμανικόν υποβρύχιον εγένετο χθες την αυγήν εγγύς των αγγλικών ακτών και ότι εσώθησαν οι άνδρες του πληρώματος, εξαιρέσει τριών. Τα ονόματα των τριών εξαφανισθέντων δεν αναφέρονται εις το τηλεγράφημα, διότι –κατά τον πλοίαρχον– αι έρευναι προς διάσωσίν των συνεχίζονται παρ’ αγγλικών πολεμικών. Οι διασωθέντες ναυαγοί απεβιβάσθησαν εις το Γκριτ Γιάρμουθ, οπόθεν θα μεταβούν εις Λονδίνον.