ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-11-1939

ΚΡΕΑΣ ΣΚΥΛΟΥ: Ενα τελευταίον τηλεγράφημα ανέφερεν ότι με την μοιραίαν αταξίαν που επήλθε εις την Βαρσοβίαν, εκ του πολέμου και την έλλειψιν τροφίμων, πλείστοι κάτοικοι αναγκάζονται να τρώγουν κρέας σκύλου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΛΟΤΩΦ: «Το σύμφωνον μη επιθέσεως, το συναφθέν μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Γερμανίας, μάς υπεχρέωνεν εις ουδετερότητα εν περιπτώσει συμμετοχής της Γερμανίας εις πόλεμον. Εφηρμόσαμεν την γραμμήν ταύτην με πνεύμα συνεπείας και η είσοδος των στρατευμάτων μας την 17ην Σεπτεμβρίου εις το έδαφος της πρώην Πολωνίας ουδόλως υπήρξεν αντίθετος προς τούτο. […] Είνε γνωστόν ότι τα στρατεύματά μας δεν εισήλθον εις το έδαφος της Πολωνίας ειμή όταν το πολωνικόν κράτος είχε διαλυθή και είχε παύσει να υπάρχη».

ΑΚΡΕΩΦΑΓΙΑ: Δι’ αγορανομικής διατάξεως ορίζεται ότι επειδή κατά τας ημέρας της ακρεωφαγίας εις τα αρτοποιεία ψήνονται πολλάκις φαγητά παρασκευασμένα μετά κρέατος, θα ενεργήται έλεγχος εις τα αρτοποιεία ίνα παύση η διαπιστωθείσα παράβασις της σχετικής διατάξεως και διωχθούν ως παραβάται, τόσον οι αρτοποιοί όσον και οι πελάται, κατά τα εν τη άνω διατάξει οριζόμενα.