ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3-11-1939

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο κ. Τσάμπερλαιν, αναφερόμενος εις τον λόγον του κ. Μολότωφ, είπεν ότι ούτος ανεμένετο ανυπομόνως υπό των εν Βερολίνω. Φαντάζομαι, όμως, εξηκολούθησεν, ότι θα επροκάλεσε αυτόθι ποίαν τινα απογοήτευσιν. Ο λόγος του κ. Μολότωφ εμελετήθη προσεκτικώς υπό της Κυβερνήσεως της Α.Μ. ήτις μετ’ ενδιαφέροντος έλαβεν υπό σημείωσιν τον δι’ αυτού γενόμενον καθορισμόν των μελλοντικών σκοπών της Σοβιετικής Κυβερνήσεως. Ο Τσάμπερλαιν υπενθύμισεν ότι εις τον λόγον τον οποίον ο κ. Μολότωφ είχεν εκφωνήσει την 31ην παρελθόντος Μαΐου είχεν είπη: «Είμεθα κεκηρυγμένοι υπέρ της ειρήνης και υπέρ της παρεμποδίσεως οιασδήποτε μορφής επιθέσεως». Αυτή εξηκολούθησεν, είναι και η θέσις της Κυβερνήσεως της Α.Μ., δεν είμαι δε διατεθειμένος να ασχοληθώ, παρακολουθών την φαντασιώδη πτήσιν εις την οποίαν ερρίφθη ο κ. Μολότωφ, περιγράφων τους σκοπούς των Συμμάχων.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Η αμερικανική Βουλή ενώπιον της οποίας ήρχισεν η συζήτησις του ψηφισθέντος υπό του Κογκρέσσου νόμου περί της ουδετερότητος των Ηνωμένων Πολιτειών, εψήφισε και αυτή σήμερον τον νόμον διά ψήφων 243 κατά 181. Κατά το ψηφισθέν σχέδιον, η αγορά πολεμικού υλικού θα γίνεται τοις μετρητοίς και η μεταφορά του δεν θα γίνεται δι’ αμερικανικών πλοίων. Ο νόμος επιτρέπει την αποστολήν πολεμικού υλικού εις τους ουδετέρους.

«ΓΚΑΖΟΖΑ»: Με την απαγόρευσιν της χρησιμοποιήσεως ζαχάρεως διά την παρασκευήν του γνωστού αεριούχου ποτού, η «γκαζόζα» μάς αφήνει… χρόνους. Ευτυχώς ότι ήλθεν ο χειμών και μέχρι του θέρους δεν θα χρειασθώμεν τας πρώτας της βοηθείας. Ας ελπίσωμεν, όμως, ότι έως τότε τα πράγματα θα έχουν αλλάξει, η ζάχαρις θα είναι άφθονος και το γκαρσόνι εις θέσιν να φωνάξη: «Μία παγωμένη, δύο νερά!…».