ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-11-1939

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Το αποψινόν ανακοινωθέν του Γαλλικού Γενικού Στρατηγείου έχει ως εξής: «Κατά την διάρκειαν της σημερινής ημέρας εσημειώθη συνήθης δράσις ελαφρών στοιχείων πεζικού εκατέρωθεν επί διαφόρων σημείων του μετώπου». Το πρωινόν ανακοινωθέν ανέφερε «περιωρισμένην δράσιν κατά την διάρκειαν της νυκτός».

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Η συνθήκη υπογραφείσα την 19ην Οκτωβρίου […] αποβλέπει, χωρίς να στρέφεται εναντίον ουδενός κράτους, εις μόνον τον σκοπόν του να παγιώση την ασφάλειάν μας και να εξυπηρετήση την ειρήνην και την διεθνή ασφάλειαν εν τη ζώνη τουλάχιστον εν τη οποία δυνάμεθα να εξασκήσωμεν την επιρροήν μας. […] Διά της συνθήκης αυτής αποβλέπομεν εις το να αντιταχθώμεν εις ενδεχομένην μελλοντικήν επέκτασιν της τραγωδίας του πολέμου δημιουργούντες μίαν ζώνην ασφαλείας.

ΠΡΑΣΙΝΟ: Είναι γνωστόν ότι ανθρακείς και κτηνοτρόφοι έχουν συνωμοτήσει κατά του ελληνικού πρασίνου. […] Πρέπει με κάποιο ριζικόν μέτρον να τεθή τέρμα εις την κακοποιόν των δράσιν. […] Εν τοιούτο μέτρον θα ήτο η άμεσος αναδάσωσις των καταστρεφομένων περιοχών. Ούτως, από τους κτηνοτρόφους τουλάχιστον, θα απέλειπε πάσα ελπίς ότι θα νεμηθούν εις το μέλλον τας αποψιλουμένας εκτάσεις.