ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-11-1939

80-chronia-prin-amp-8230-14-11-1939-2347592

ΑΝΗΣΥΧΙΑ: […] η Ολλανδία είναι εξαιρετικώς ανήσυχος. Η κατοχή των τεραστίων της αποικιών τής προεκάλει πάντοτε ανησυχίας […] διότι δεν διαθέτει επαρκείς δυνάμεις διά να αντιμετωπίση τας ανάγκας της προστασίας του αποικιακού της κράτους. Σήμερον, εν τούτοις, αι ανησυχίαι των Ολλανδών είναι άλλης φύσεως. Δεν φοβούνται διά τας αποικίας των· φοβούνται διά την μητρόπολιν. Τα εχθρικά στρατεύματα συγκεντρούνται εις τα σύνορά της και αναζητούν μίαν διέξοδον διά να επιτεθούν κατά της Γαλλίας και διά να καταλάβουν τας ακτάς της Βορείου θαλάσσης. […] Εν καιρώ πολέμου δύναται να παρατάξη 500 χιλ. ανδρών.

ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Η Γερμανία η οποία μας επιτίθεται σήμερον έχει σκελετόν πολύ ολιγώτερο στερεόν παρά η Γερμανία η οποία μας εζήτησε ανακωχήν προ 21 ετών. Ολος ο κόσμος είναι εναντίον του Χίτλερ».

ΝΕΟΣ ΑΡΤΟΣ: Από χθες ήρχισεν η παρασκευή άρτου εκ των τύπων αλεύρων 85% διά τον πρώτης ποιότητος και 95% διά τον δευτέρας. Η τιμή του άρτου πρώτης ποιότητος καθωρίσθη κατ’ οκάν προς δρ. 9, η δε του της δευτέρας προς δρ. 8 κατ’ οκάν.