ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-11-1939

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΧΙΤΛΕΡ: «[…] ο αρχηγός της γερμανικής αστυνομίας ευθύς μετά την απόπειραν την διαπραχθείσαν εις Μπύργκερμπρωϋ την 8ην τρέχοντος [φωτ.], προέβη εις την λήψιν όλων εκείνων των μέτρων άτινα ενεδεικνύοντο διά την σύλληψιν του δράστου ή των δραστών αυτής. […] Μεταξύ των συλληφθέντων υπήρξε και εις ανήρ ο οποίος απεπειράθη παρανόμως να διέλθη την μεθόριον διά να εισέλθη εις το ελβετικόν έδαφος. Ο εν λόγω ήτο ο Γεώργιος Ελσερ, ετών 36, προσφάτως εγκατασταθείς εις το Μόναχον. […] Ο συλληφθείς δεν εφαίνετο ως δράστης της πράξεως […] κατόπιν όμως των συσσωρευθεισών αποδείξεων ως και του ανακαλυφθέντος κρυψώνος του και κατόπιν αντιπαραστάσεως μετά των άλλων, ο Ελσερ αφού αρχικώς επιμόνως ηρνήθη οιανδήποτε ενοχήν προέβη την 14ην τρ. εις πλήρεις ομολογίας».

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: […] Επετράπη η λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων από της 16ης Ν/βρίου ε.ε., πάντως υπό την προϋπόθεσιν ότι η συνολική κατανάλωσις διά την χειμερινήν περίοδον θα είναι κατά 30% κατωτέρα της καθορισθείσης και συνιστάται όπως αι κεντρικαί θερμάνσεις μη λειτουργούν κατά τας οπωσδήποτε θερμοτέρας ημέρας του χειμώνος.