ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 24-11-1939

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: «Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Αρτζεντογίανο υπέβαλεν εις την Α.Μ. τον Βασιλέα την παραίτησιν της Κυβερνήσεως, ήτις εγένετο αποδεκτή. Οι σύμβουλοι του Στέμματος συνήλθον την 16ην ώραν εις τα ανάκτορα όπως συσκεφθούν μετά της Α.Μ. του Βασιλέως». […] μετά το πέρας της βασιλικής συσκέψεως η οποία διήρκεσε μέχρι της 19.30΄, ο Βασιλεύς ανέθεσεν εις τον Σύμβουλον του Στέμματος και πρώην πρωθυπουργόν κ. Ταταρέσκο [φωτ.], όστις ήτο τελευταίως πρεσβευτής της Ρουμανίας εν Παρισίοις, την εντολήν όπως σχηματίση την νέαν Κυβέρνησιν. […] Της παραιτήσεως της Κυβερνήσεως προηγήθη η παραίτησις του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Μποζόου οφειλομένη, ως λέγεται, εις το ότι ο κ. Μποζόου δεν κατώρθωσε να εξεύρη συνδιαλλαγήν μεταξύ των γερμανικών εμπορικών μεθόδων και αξιώσεων και του σημερινού συστήματος, όπερ εφαρμόζει η Ρουμανία εις το μετά του εξωτερικού εμπόριόν της.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Εις τον Προφήτην Ηλίαν, παρά την Τύρινθα [φωτ.], ανεκαλύφθησαν, κατά χθεσινάς πληροφορίας, δύο διαδήματα Μυκηναϊκής εποχής βάρους 350 γραμμαρίων, ενώ εις τα Κρέσταινα, ολίγον έξω του χωρίου Μάζι, ανευρέθη, λέγουν, ο ανδριάς του Ξενοφώντος […]. Τα ευρήματα φαίνονται όντως σπουδαία.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ: Εδημοσιεύθη αναγκαστικός νόμος διά του οποίου τροποποιείται ο περί λαθρεμπορίας παλαιός τοιούτος και χαρακτηρίζεται η λαθρεμπορία ως καθαρώς ποινικόν αδίκημα διά την επιβολήν των χρηματικών ποινών και εκλείπει ο παλαιός ιδιοφυής χαρακτήρ της ως ποινικού αδικήματος και διοικητικής συγχρόνως παραβάσεως. Διά του νόμου δίδεται ο ακριβής ορισμός του αδικήματος, καθορίζονται αι επιβαλλόμεναι ποιναί, ρυθμίζονται τα της διαδικασίας της εφαρμοζομένης κατά την δίκην και ορίζεται ως αρμόδιον δικαστήριον το Πλημμελειοδικείον της περιφερείας εις την οποίαν ετελέσθη το αδίκημα.