ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26-11-1939

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπό τον τίτλον «η Αγγλία εύρε απάντησιν εις τας μαγνητικάς νάρκας», η εφημερίς «Σάντεϋ Ντισπάτς» δημοσιεύει άρθρον ειδικού εις τα ζητήματα της αεροπορίας και των κινητήρων, ο οποίος αναφέρει ότι αι τεχνικαί υπηρεσίαι του ηλεκτροχημικού εργαστηρίου του Αγγλικού Ναυαρχείου εφεύρον το μέσον διά του οποίου θα δύναται να προσδιορισθή η περιοχή εις την οποίαν υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά σώματα εις απόστασιν ολίγων εκατοντάδων ποδών έμπροσθεν των ναρκοσυλλεκτίδων. Τοιουτοτρόπως θα καθίσταται δυνατόν να προκαλήται έκρηξις των ναρκών αι οποίαι τυχόν υπάρχουν εις την περιοχήν.

«ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ» […] Η παράστασις, από της πλευράς της ερμηνείας, ήτο αξιόλογος. Η Κα. Κοτοπούλη, ως Κυρία Αρμπαθνοτ, έδωσε το δραματικόν περιεχόμενον του ρόλου με ένα σιωπηλόν παίξιμο εις τας πρώτας σκηνάς και κατόπιν με όλην την δύναμιν της ηθοποιίας της, η οποία εχρησιμοποίησε προχθές όλας τας αξιοθαυμάστους αρετάς που διαθέτει η εξαιρετική καλλιτέχνις. Ο κ. Γ. Παππάς εστάθη […] ως λόρδος Ιλλιγουορθ με πραγματικήν κατανόησιν του ρόλου του και απολύτως πειθαρχημένην εμφάνισιν. Το αυτό θα ημπορούσε να λεχθή και διά τον κ. Δ. Μυράτ.