ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-11-1939

ΡΟΛΟΪ: Η Ομόνοια, το κέντρον της τροχαίας κινήσεως και ο ομφαλός της πόλεως, όπου καταλήγουν εξ μεγάλαι λεωφόροι, φυσική αφετηρία της μεγαλυτέρας λεωφόρου των Αθηνών, της οδού Πατησίων, με τας τόσας παρόδους όπου σφύζει η εμπορική ζωή και η κίνησις, σταθμός του Ηλεκτρικού Πειραιώς, πρώτη εντύπωσις διά τον ξένον, μένει ακόμη άνευ ωρολογίου. Αλλοτε είχε δύο μεγάλα και εις εμφανέστατα μέρη. Τώρα δεν έχει κανένα.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑ: Η οργάνωσις της βρεταννικής στρατιωτικής μηχανής εις την Γαλλίαν δύναται να παρασταθή σχηματικώς δι’ ενός τριγώνου, εις την βάσιν του οποίου ευρίσκονται οι λιμένες αποβιβάσεως, εις δε την κορυφήν αι μάχιμοι δυνάμεις. Το βρεταννικόν εκστρατευτικόν σώμα […] είναι εν μικρόν στράτευμα προωρισμένον να ενισχύση την κυρίαν γαλλικήν προσπάθειαν, και να χρησιμεύση ως εγγύησις των βρεταννικών προθέσεων.

ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ: […] Οι αρχηγοί του γερμανικού στρατού αντετάχθησαν εις όλα σχεδόν τα εκ μέρους του Χίτλερ πραξικοπήματα […]. Αλλά το γενικόν επιτελείον είχε πάντοτε τη γνώμη ότι η κρίσις του Χίτλερ ήτο αλάνθαστος […].