ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-11-1939

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: Το υπουργικόν συμβούλιον ενέκρινε το κείμενον των δηλώσεων εις ας θα προβή αύριον (σήμερον) ο κ. Νταλαντιέ [φωτ.] ως και το νομοσχέδιον το οποίον θα υποβληθή εις την Βουλήν διά την παράτασιν της εξουσιοδοτήσεως κατά την διάρκειαν του πολέμου. […] Διά του νομοσχεδίου θα παρέχεται εις την Κυβέρνησιν πλήρης εξουσιοδότησις προς αντιμετώπισιν πάσης ανάγκης προκυπτούσης εκ της εθνικής αμύνης και προς λήψιν όλων των αναγκαίων μέτρων […].

ΜΑΓΚΝΑ ΚΑΡΤΑ: Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι ο εκεί πρεσβευτής της Αγγλίας λόρδος Λόθιαν κατέθεσε εις την βιβλιοθήκην της Αμερικανικής Γερουσίας το αυθεντικόν χειρόγραφον της «Μάγκνα Χάρτα», θεμελιώδους Καταστατικού Χάρτου της Αγγλίας. Το χειρόγραφον θα παραμείνη εν Αμερική μέχρι το τέλος του πολέμου.

ΑΧΕΛΩΟΣ: […] Ο κ. Πρωθυπουργός, ανέφερε ότι επίκειται η υπογραφή συμβάσεως με Αμερικανούς επιχειρηματίας, η οποία θ’ αφορά την εκμετάλλευσιν των ρεόντων υδάτων της χώρας και ειδικώτερον, των υδατοπτώσεων του Αχελώου, αι οποίαι είναι παμμεγίστης σημασίας. […] Υπογραφομένης της συμβάσεως και εκτελουμένων των προβλεπομένων έργων, πρόκειται να εξασφαλισθή εις την χώραν τεραστία πηγή ευθηνοτάτης ηλεκτρικής ενεργείας […].