ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-12-1939

ΝΕΚΡΗ ΠΟΛΗ: Το Ελσίνκι παρέχει την εντύπωσιν νεκράς πόλεως. Επίσης όλαι αι άλλαι μεγάλαι πόλεις της Φινλανδίας είχον εκκενωθή χθες την εσπέραν. Η εκκένωσις της φινλανδικής πρωτευούσης εγένετο εσπευσμένως και τούτου ένεκα 100 και πλέον χιλιάδες εκ των κατοίκων δεν έχουν στεγασθή καλώς εις το εσωτερικόν, όπου μετεφέρθησαν. Εξ άλλου πολλοί εκ των κατοίκων έχουν εγκατασταθή εις το ύπαιθρον με σκηνάς. Εις πολλάς περιπτώσεις τα παιδιά εχωρίσθησαν από τους γονείς των. Η εκκένωσις των ξενοδοχείων και ασύλων εγένετο μετά μεγάλων δυσχερειών.

ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Ο [πρωθυπουργός] κ. Κιοσεϊβάνωφ [φωτ.] εδήλωσεν ότι η Βουλγαρία ακολουθεί πολιτικήν φιλειρηνικήν, δεν επιθυμεί καμμίαν σύρραξιν και ούτε καν σκέπτεται να επωφεληθή ενδεχόμενων δυσχερειών ενός οιουδήποτε εκ των γειτόνων της.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Μετά πάσης επισημότητος ετελέσθη την πρωίαν της παρελθούσης Κυριακής εις Παλ. Φάληρον η τελετή της ενάρξεως της σποράς υπό του εκεί σχηματισμού θηλέων της Ε.Ο.Ν. παρουσία του Αρχηγού της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξά και του αναπληρωτού του κυβ. εκπροσώπου της Ε.Ο.Ν.