ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 11-12-1939

ΝΕΟΣ ΓΚΡΕΚΟ: Εις το Εθνικόν Μουσείον των Καλών Τεχνών του Μπουένος Αϋρες απεκαλύφθη ένας νέος πίναξ του Γκρέκο, παριστών τον «Ιησούν εις τον Κήπον των Ελαιών». Η υπογραφή του αθανάτου Κρητός διηυκρινίσθη κατόπιν υπομονητικών ερευνών εις την αριστεράν γωνίαν, κάτωθεν της εικόνος και το γεγονός ότι η υπογραφή είναι γεγραμμένη ελληνιστί –Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης– ενώ, ως γνωστόν, κατά τα τελευταία έτη της ζωής του ο μεγάλος ζωγράφος συνήθιζε να υπογράφη ιταλιστί (Domenico Theotokopuli) επέτρεχεν εις τον ανακαλύψαντα να κατατάξη τον πίνακα μεταξύ των ετών 1604 και 1610.

ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Ολα τα βοηθητικά μέσα της συγχρόνου τεχνικής εφαρμόζονται εκεί ίνα συνδυάσουν μετά της μεγίστης δυνατής ασφαλείας την πλήρη άνεσιν των μαχομένων. […] Ηλεκτρικοί ανελκυστήρες διά βάρη και ανθρώπους συνδέουν, πλην των κλιμάκων, τους διαφόρους ορόφους των κτιρίων. Ισχυραί μηχανικαί εγκαταστάσεις ευρίσκονται εις ασφαλές βάθος και τροφοδοτούν ολόκληρον το δίκτυον οχυρών με καθαρόν αέρα, ύδωρ και ρεύμα διά φωτισμόν και θέρμανσιν, καθώς και κινητήριον δύναμιν διά τας παντοειδείς βοηθητικάς μηχανάς. Ούτω εκλείπει καθ’ ολοκληρίαν ο κίνδυνος δηλητηριάσεως δι’ αερίων.