ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-12-1939

«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ»: Συμπαθής η σκέψις της οργανώσεως εορτής διά τον πανηγυρισμόν ενός συγχρόνου και καταπληκτικού εκδοτικού θαύματος: της υπερεξηκονταετηρίδος της «Διαπλάσεως των Παίδων», του περιοδικού το οποίον έτερψεν, εδίδαξε και ενεθουσίασε τέσσαρας νεοελληνικάς γενεάς και το οποίον συνεχίζει με την ιδίαν σφριγηλότητα τον ωραίον του βίον.

ΑΥΤΟΒΥΘΙΣΗ: Το γερμανικόν θωρηκτόν τσέπης «Ναύαρχος κόμης φον Σπέε» κείται συντετριμμένον εις τον βυθόν του Νοτίου Ατλαντικού, 5 μίλλια έξωθι των ακτών της Ουρουγουάης, ανατιναχθέν υπό του πληρώματός του διά να μην πέση εις χείρας των ενεδρευόντων έξωθι του Ρίο ντε λα Πλάτα αγγλικών πολεμικών. Ο κυβερνήτης του «Ναυάρχου φον Σπέε» προετίμησε την λύσιν αυτήν αντί να αφίση το σκάφος παρωπλισμένον καθ’ όλην την διάρκειαν του πολέμου εις τον λιμένα του Μοντεβιδέο, ή να αψηφήση νέαν ναυμαχίαν μετά των αγγλικών πολεμικών σκαφών.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Απόψε αφίκοντο ενταύθα τα πρώτα τμήματα του καναδικού στρατού αποτελούμενα εκ μιας μεραρχίας. Ταύτα εδεξιώθη ο υπουργός των Κτήσεων κ. Ηντεν και αι λοιπαί στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί.