ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ» 24-12-1939

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Λόγω της επιστρατεύσεως τα σχολεία πολλών γαλλικών πόλεων παρέμεναν μέχρι σήμερον κλειστά, διότι εις τας αιθούσας των εστρατωνίζοντο οι άνδρες που έχουν κληθή υπό τα όπλα. Επειδή όμως η κατάστασις αυτή δεν ήτο επιτρεπτόν να παραταθή καθ’ όλην την διάρκειαν του πολέμου απεφασίσθη να περιορισθούν οι στρατωνιζόμενοι εις μικρότερον χώρον, αφήνοντες εις κάθε σχολείον μερικάς αιθούσας όπου εκ των ενόντων θα γίνωνται τα μαθήματα.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Τα δύο τελευταία εναπομείναντα ελεύθερα μέχρι τούδε μέλη της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και συγχρόνως μέλη του Πολιτικού Γραφείου αυτού, οι κομμουνισταί ηγέται Γεώργιος Σάντος [φωτ.] και Γρηγόριος Σκαφίδας συνελήφθησαν υπό οργάνων του τμήματος Γεν. Ασφαλείας Αθηνών. […] Διά της συλλήψεως του Σάντου και του Σκαφίδα ωλοκληρώθησαν πλέον αι ενέργειαι των αρμοδίων υπηρεσιών, του υφυπουργείου της Δημ. Ασφαλείας προς σύλληψιν των ιθυνόντων του κομ. κόμματος. […] Εκτός αυτών έχουν συλληφθή και οι υπόλοιποι βουλευταί του Κομ. Κόμματος, οι συντάκται του «Ριζοσπάστου», οι γραμματείας των κομ. οργανώσων και υπερεκατόν άλλα ανώτερα στελέχη.